/ Sfinţi şi Cuvioşi / PROOROCUL DANIEL ŞI MAGII DIN RĂSĂRIT

PROOROCUL DANIEL ŞI MAGII DIN RĂSĂRIT

PROOROCUL DANIEL ŞI MAGII DIN RĂSĂRITPe 17 decembrie, în calendarul creştin ortodox stă înscrisă pomenirea Sfântului Prooroc Daniel şi a celor trei Tineri, Anania, Azaria şi Misail. Este arhicunoscută istoria acestor patru tineri care au vieţuit cu vreo patru-cinci secole înainte de venirea Mântuitorului. Despre cei trei Tineri auzim în fiecare sărbătoare. Cântările a şaptea şi a opta ale oricărui canon, ca şi aceleaşi irmoase ale catavasiilor, au ca temei istoria acestor tineri minunaţi. De-ajuns este să amintim cântarea a şaptea din catavasiile Naşterii: „Tinerii, în buna credinţă fiind crescuţi, păgâneasca poruncă nebăgându-o în seamă, de groaza focului nu s-au spăimântat; ci, în mijlocul văpăii stând, cântau: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat!“ şi cântarea a opta: „Cuptorul cel răcorit a închipuit chipul minunii celei mai presus de fire; că n-a ars pe Tinerii pe care i-a primit, precum nici focul Dumnezeirii pântecele Fecioarei în care a intrat. Pentru aceasta, cântând, să strigăm: Să laude toată făptura pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii!“, ca să ne dăm seama de încărcătura spirituală a acestor texte liturgice care adesea trec pe la urechile noastre fără să le dăm importanţa cuvenită.

În general, sinaxarele vorbesc de o adormire în pace a celor patru Tineri evrei din robia babilonică. O istorisire după Metafrast arată însă că martiriul acestor viteji ostaşi ai Dumnezeului lui Israel a fost prin tăierea capetelor. Când a fost tăiat capul lui Misail, Azaria şi-a întins haina şi i-a prins capul; la fel şi Anania a prins capul tăiat al lui Azaria, iar Daniel a întins haina lui şi a prins capul lui Anania. În urmă, i s-a tăiat şi lui capul. Se spune că, după tăiere, capetele lor s-au lipit de trupuri, iar îngerul Domnului i-a luat şi i-a dus în muntele Gheval, unde i-a pus sub o stâncă. Cam după 400 de ani, la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, au înviat şi ei, şi iarăşi au adormit (Sinaxar Minei).PROOROCUL DANIEL ŞI MAGII DIN RĂSĂRIT

Ceea ce am dori să reliefăm este însă puterea cuvântului profetic al lui Daniel în mijlocul filozofilor babilonieni. Proorocul doririlor, Daniel, a câştigat supremaţia peste toţii magii Răsăritului, pentru că, „Pricepere şi înţelepciune primind de la Dumnezeu, ai dezlegat în chip lămurit împăraţilor visurile cele întunecate“ (Cântarea a 3-a a Canonului). Pentru înţelepciunea sa, el a fost aşezat în fruntea tuturor magilor Babilonului. Aceşti magi erau împărţiţi în mai multe categorii, după ocupaţiile lor: astrologi, ghicitori etc. Toată Asia era de altfel împânzită de astfel de magi. Ei aveau mare căutare la poporul de rând care era destul de credul pentru a lua calculele ştiinţifice ale acestora drept prevestiri. Când a apărut însă în mijlocul lor Daniel, ei înşişi au devenit cu luare-aminte la profeţiile acestuia: „Văzut-ai pe Cel ce şade pe scaun şi de îngeri este înconjurat, pe Cel mai presus de înţelegere, Care este Drept Judecător, proorocule minunate; şi, spăimântându-te, ai arătat groaza înfricoşătoarei vedenii, însemnând pentru toţi cei ce aveau să fie mai târziu cea de a doua venire a Dumnezeului nostru Cel întrupat“ (stihiră a Stihoavnei Vecerniei). „Daniel cel minunat, făcând din inima sa locaş curat al Duhului şi de Duhul fiind luminat, prooroceşte lămurit arătarea celor viitoare“, zice o altă stihiră a Stihoavnei. Iar un text ce se cântă la Utrenie, alcătuit de Malaxos, zice că „Daniel, proorocul cel prealuminat, luminează de mai înainte marginile, cu lumina proorociei, propovăduind pe Hristos, piatra cea netăiată, Care a ieşit din Fecioara, muntele cel umbros, spre mântuirea sufletelor noastre“. Aşadar, glasul proorocului, prin aceste prevestiri miraculoase, a amuţit pe magii vestiţi ai Răsăritului. Marcaţi de „bărbatul doririlor“, magii au început altfel de cercetări. Influenţa proorocului Daniel asupra lor a fost aşa de mare încât veacuri de-a rândul după aceea cercetările lor s-au aţintit asupra cărţilor scrise de profeţii evrei.

La plinirea vremii, după timpul prevestit de prooroc (Daniel 9, 24), iată ce notează Evangheliştii: „Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: Unde este Regele Iudeilor, Cel Care S-a născut? Căci am văzut în răsărit steaua Lui şi am venit să ne închinăm Lui“ (Mt 2, 1-2 şi loc. par.)

Iată deci prin cine a pregătit Dumnezeu pe înţelepţii Asiei să vină şi să se închine lui Hristos. Şi poate că nu numai o pedeapsă pentru păcatele poporului ales a fost robia acestuia în ţară străină, ci şi pentru îndreptarea atenţiei lumii păgâne spre Întruparea Fiului lui Dumnezeu în mijlocul lui Israel.

„Frumoasă este podoaba ta, proorocule înţelepte, cu care acum te desfătezi; că te-ai învrednicit a descoperi tuturor, prin închipuiri, pe Fecioara cea cu totul lăudată“ (Cântarea a 9-a).

 

Preot Petru RONCEA

PROOROCUL DANIEL ŞI MAGII DIN RĂSĂRIT

Comments are disabled