/ Viaţa liturgică / Inedit: Paraclisul Sf. Mucenic Mina

Inedit: Paraclisul Sf. Mucenic Mina

Inedit: Paraclisul Sf. Mucenic Mina

 

Paraclisul Sfântului Mare Mucenic Mina[1]

 

 

De este preot, se zice: Binecuvântat este Dumnezeul nostru…, iar de este diacon, monah sau mirean, se zice: Pentru rugăciunile Sfinţilor părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Apoi: Împărate ceresc…, Sfinte Dumnezeule…, Slavă…, Şi acum…, Preasfântă Treime…, Doamne, miluieşte (de trei ori), Slavă…, Şi acum…, Tatăl nostru…, Că a Ta este împărăţia…, Doamne, miluieşte (de 12 ori), Slavă…, Şi acum…, Veniţi să ne închinăm…, Psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea… Dumnezeu este Domnul… (de trei ori)

 

 

Troparul, glas al 4-lea:

Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce

Veniţi, credincioşilor împovăraţi de păcate, într-un cuget să cădem la purtătorul de biruinţă, cu lacrimi împreună strigând: grăbeşte, mult lăudate ostaş al Domnului, ca prin mijlocirile tale către Milostivul să ne fereşti pe toţi, Mina preafericite, de toată primejdia bolilor celor cumplite.

Slavă…, Şi acum…

Către Născătoarea de Dumnezeu cu frică, înţelepţeşte, toţi să alergăm, strigând cu credinţă: Preasfântă Stăpână, mult lăudată, izbăveşte-ne degrab cu mila ta de primejdiile cele nevăzute, de toată supărarea şi pedeapsa şi de boala cea aducătoare de moarte, Marie, dumnezeiască Mireasă, cea bună şi binecuvântată.

 

Psalmul 50 şi Canonul, al cărui acrostih este

Ce ţi se cuvine cu credinţă îţi aduce Ioan acum”

 

 Cântarea 1, glasul al 8-lea

Pe Faraon cel purtat în carele de război…

 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

 

Cu rugăciunile tale către Hristos, Sfinte Mina mult lăudate, izbăveşte-ne degrab de necazuri şi suferinţe şi de toată supărarea şi boala, fericite, căci pe tine toţi te-am câştigat apărător către Dumnezeu, prealăudate.

 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

 

Fericit eşti, având îndrăzneală către Hristos, luptătorule; împlineşte degrab cererile robilor tăi, căci cu credinţă strigă către tine, Mina, slava purtătorilor de chinuri, lauda mucenicilor, izbăveşte-i pe cei ce cu credinţă te laudă pe tine.

 

Slavă…

 

Învrednicindu-te, fericite, întru cele cereşti de sfânta slavă a strălucirii dumnezeieşti prin lumina chinurilor tale, împlineşte cererile celor ce se roagă ţie, slăvite Mucenice Mina, prin mijlocirile tale către Hristos, vrednicule de pomenire.

 

Şi acum…

 

Cea care mai presus de cuvânt ai născut pe Dumnezeu, Curată binecuvântată, floare a darurilor, turn al fecioriei, cea mai înaltă decât cerurile, frumuseţe a raiului, podoaba netrupeştilor Puteri, izbăveşte-i pe cei ce cu credinţă se închină ţie.

 

 

 

Cântarea a 3-a:

 Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc…

 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Mâniind eu, slăvite, peste măsură pe Răscumpărătorul prin nenumărate fapte şi fărădelegi, am căzut acum, nefericitul, în necazuri de tot felul, din care scapă-mă cu rugăciunile tale.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Pe tine, Preafericite, lauda luptătorilor, Dumnezeu te-a arătat în lume apărător al celor care te cinstesc. Deci, prin mijlocirile tale către Hristos, miluieşte-i pe cei ce cu credinţă te cinstesc pe tine, Mina cel luminat.

Slavă…

Cunoscându-te înţelept făcător de minuni mai presus de fire, fericite, îmbogăţindu-ne întru tine, cerem toţi îndrăzneală către Hristos, pe Care fă-ni-L nouă milostiv, Mina mult lăudate.

Şi acum…

 

Ca o Maică preafericită a Făcătorului, Preacurată, mai sfântă decât toţi, Stăpână a celor de sus, împărăteasă a tuturor, binecuvântată Marie, izbăveşte-i pe cei ce te slăvesc pe tine, pururea fericită!

 

Cântarea a 4a:

 Tu eşti tăria mea, Doamne…

 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Strălucirea Mucenicilor şi lauda ortodocşilor, prin rugăciunile tale către Stăpânul, Sfinte, izbăveşte-mă totdeauna de nevoi, de primejdii şi de gheenă, de tot răul şi de necazuri, împlinind degrab cererile mele.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Către acoperământul tău cel sfânt, mult lăudate, alerg cu totul eu, preapăcătosul, strigând cu căldură, Mucenice al lui Hristos, Mina, ocrotirea credincioşilor: prin mijlocirile tale către Hristos izbăveşte-mă de boală şi de tot necazul, căci pe tine te am fierbinte apărător.

Slavă…

Dăruieşte-ne după vrednicie mila cea de sus, ca să te măresc cu credinţă şi cu dor, Preafericite, şi toţi cu credinţă să te cinstească, lauda luptătorilor, că ai îndrăzneală către Dumnezeu, Mucenice, slava ortodocşilor, de Dumnezeu insuflate.

Şi acum…

Oştile cele fără de trup, Preacurată, cetele cele nematerialnice şi toate puterile cereşti te slăvesc pe tine, cea bună, ca pe Împărăteasa cerească şi cu ele făptura toată se închină ţie, Doamnă; pe aceştia toţi miluieşte-i cu mila ta.

 

Cântarea a 5-a:

Pentru ce m-ai lepădat…

 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Mai presus de soare, Fericite, cu razele faptelor tale şi cu strălucirile minunilor tale pe mulţi ai luminat. De aceea, cu râvnă toţi te lăudăm, Mina, grăitorule de Dumnezeu, cu rugăciunile tale luminează-ne pe noi.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Acum, cu credinţă şi cu râvnă te cântăm toţi, Mina, vrednicule de cinstire, cu sfintele tale mijlociri către Stăpânul, izbăveşte-ne, slăvite, de primejdii şi de răutatea potrivnicilor, ca un apărător al nostru, pururea cinstite.

Slavă…

Mijloceşte izbăvirea de păcate şi din primejdiile de acum pentru cei ce cu credinţă te cinstesc pe tine, slavă a purtătorilor de biruinţă, ca pe un fierbinte apărător şi ajutător al celor în nevoi, frumuseţe a luptătorilor, prealăudate.

Şi acum…

O, Fecioară Maică a lui Dumnezeu, Preacurată dumnezeiască mireasă, de Dumnezeu dăruită, pe care cetele celor fără trup şi mulţimile tuturor sfinţilor te cinstesc ca pe împărăteasa veacurilor, cu mila ta miluieşte-i pe toţi.

 

Cântarea a 6-a:

 Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul…

 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Înalţă fruntea credincioşilor cu mijlocirile tale, Mina, către Ziditorul, că tu eşti apărătorul nostru, preafericite, şi pe tine te slăvim cu credinţă, preaminunate, izbăveşte-ne pe noi degrab de tot necazul, pururea pomenite.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Văzând, preaminunate, îndrăzneala ta către Dumnezeu, toţi credincioşii te cântăm cu dor pe tine, slava martirilor; împlinind cererile robilor tăi, izbăveşte-ne de nenorociri şi de suferinţe, cu rugăciunile tale către Răscumpărătorul.

Slavă…

Prin mijlocirea ta, fericite, să ne umplem de apele cele dătătoare de viaţă ale Duhului, ca roadele virtuţilor să rodim, Mina, de Dumnezeu înţelepţite, şi să ne întărim toţi cei care lăudăm, Mucenice, sfânta şi cinstita ta ocrotire.

Şi acum…

Preacinstita Maică a lui Dumnezeu, Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu, cu îndrăzneala ei către Dumnezeu îi izbăveşte de necazuri pe cei care strigă: Pe tine te slăvim, cea una Curată, Preasfântă Stăpână, a lui Dumnezeu mireasă.

 

Izbăveşte din nevoi, cu rugăciunile tale către Hristos, pe cei ce te cinstesc pe tine, Mucenice prealăudate, ca cel ce ai căpătat îndrăzneală către Dumnezeu.

Preacurată, binecuvântată Marie, pentru rugăciunile purtătorului de biruinţă Mina, miluieşte-i pe cei ce cu credinţă te slăvesc pe tine.

 

 

Preotul zice ectenia: Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule…, la care îi pomeneşte pe cei pentru care se face paraclisul. Cântăreţul: Doamne, miluieşte (de 12 ori). Apoi preotul zice ecfonisul: Că milostiv şi iubitor de oameni…

 

Condacul, glasul al 2-lea:

Ceea ce eşti păzitoarea creştinilor

Ceea ce eşti păzitoarea celor ce te slăvesc pe tine, mireasă dumnezeiască, pentru rugăciunile purtătorului de chinuri, Fecioară Preacurată, să nu-i treci cu vederea pe cei ce se închină ţie, ci sârguieşte ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credinţă îţi strigăm: Grăbeşte şi mijloceşte pururea, Preasfântă, ocrotirea şi scăparea din primejdii a celor care te cinstesc pe tine.

 

Apoi Prochimenul:

Dreptul ca finicul va înflori şi ca cedrul din Liban se va înmulţi.

 

Stih: Răsădit în casa Domnului, în curţile Dumnezeului nostru va înflori.

 

Evanghelia

Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire (15, 17-27; 16, 1-2)

 

Zis-a Domnul către ucenicii Lui: Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unul pe altul. Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăşte. Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi. Iar toate acestea le vor face vouă din cauza numelui Meu, fiindcă ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis. De n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, păcat nu ar avea; dar acum n-au cuvânt de dezvinovăţire pentru păcatul lor. Cel ce Mă urăşte pe Mine urăşte şi pe Tatăl Meu. De nu aş fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut, păcat nu ar avea; dar acum M-au şi văzut şi M-au urât şi pe Mine, şi pe Tatăl Meu. Dar (aceasta), ca să se împlinească cuvântul cel scris în Legea lor: „M-au urât pe nedrept”. Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine. Şi voi mărturisiţi, pentru că de la început sunteţi cu Mine. Acestea vi le-am spus, ca să nu vă smintiţi în credinţa voastră. Vă vor scoate pe voi din sinagogi; dar vine ceasul când tot cel ce vă va ucide să creadă că aduce închinare lui Dumnezeu.

 

Slavă…, glasul al 2-lea:

Pentru rugăciunile purtătorului de biruinţă, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum…

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

 

Stih: Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, curăţeşte toate fărădelegile noastre.

 

Şi stihira aceasta, glasul al 6-lea:

Podobie: Toată nădejdea…

Pe cel ce în arenă a răbdat cu vitejie chinurile, ceata ortodocşilor, să-l lăudăm cu imne şi cântări, căci niciodată nu încetează a mijloci către Domnul, ca să primim iertarea de păcate. Către dânsul alergând, să-i strigăm cu credinţă şi cu dor: mucenice al Domnului, Mina, frumuseţea mucenicilor, să nu ne părăseşti, ci să te rogi pentru noi.

 

Preotul zice: Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău… şi celelalte.

 

Cântarea a 7-a:

Tinerii evrei în cuptor au călcat văpaia…

 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Slavă a purtătorilor de chinuri, Mina, slujitorule al lui Hristos, având îndrăzneală către Stăpânul, izbăvește-i pe cei ce te cinstesc pe tine şi-i păzeşte pe cei care Îl slăvesc pe Hristos în veci.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Treimea cea Preasfântă slăvind-O tu împreună cu cetele cele netrupeşti de sus, roagă-te, preafericite, pentru noi toţi care te cinstim cu credinţă, ca din primejdii să fim izbăviţi.

Slavă…

Neamul omenesc cinsteşte ziua ta cea prealuminoasă şi slăvită, a celui care te închini şi slujeşti neîncetat întru cele de sus Treimii celei Preasfinte, alături de netrupeştile puteri.

Şi acum…

Ca Maică ai îndrăzneală către Fiul tău Cel Preaînalt, Fecioară; cheamă bunătatea Lui asupra noastră, a tuturor, Preasfântă, ca să ne miluiască pe noi toţi.

 

Cântarea a 8-a:

 Pe Domnul, Cel ce S-a preaslăvit în muntele cel sfânt…

 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Mina, purtătorul de chinuri, se roagă Ţie, Dumnezeului şi Împăratului tuturor, pentru noi cei care cu credinţă strigăm Ţie: Doamne al slavei, miluieşte lumea cu mila Ta cea nesfârşită.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cetele celor fără de trup şi ale sfinţilor Îl roagă pe Hristos Împăratul pentru noi, cei care cu credinţă strigăm către Tine: Doamne al slavei, miluieşte lumea cu mila Ta cea nesfârşită.

Slavă…

Cetele cereşti dimpreună cu Mina, slava mucenicilor, Te măresc pe Tine, Împăratul tuturor, ca Domn al slavei; o, Treime Sfântă, păzeşte-ne pe noi pe toţi cu mila Ta cea dumnezeiască.

Şi acum…

Buzele tuturor, suflarea toată şi toată făptura te laudă pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, care mai presus de fire ai născut pe Domnul Dumnezeul tuturor, Căruia Îi slujeşte zidirea întru toţi vecii.

 

 

Cântarea a 9-a:

 Spăimântatu-s-a de aceasta…

 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Pe Împăratul tuturor cel puternic nu înceta a-L ruga, mult lăudate Mucenice Mina, de Dumnezeu insuflate, pentru cei care te cinstesc cu stăruinţă şi aşteaptă cu credinţă neîncetat dumnezeiasca ta ocrotire, bucuria şi veşnica răscumpărare, slujitorule al lui Hristos. (de două ori)

Slavă … 

O, înfricoşătoare Dumnezeire în trei Ipostasuri, Doamne Cel fără de început, unul Dumnezeu, Împărate preaînalt, începătură a toate, pe Tine, preaputernice, ca pe Ziditorul Te slăveşte toată făptura, cu Mina cel viteaz, împreună cu toţi sfinţii şi cu oştirile celor fără de trup.

Şi acum… 

O, Preacurată Marie, Maica lui Dumnezeu, dumnezeiască mireasă, cea mai presus de Serafimi şi de Heruvimi şi decât toate oştirile cereşti, pe tine, Preacurată, împreună cu mucenicii te roagă prealuminatul Mina, purtătorul de biruinţă: miluieşte-l pe cel care, cu credinţă, îți alcătuieşte aceste cântări.

 

Cuvine-se cu adevărat…

 şi stihirile acestea, glasul al 2-lea:

 

Arătatu-te-a Hristos, Mucenice, prin credință făcător de lucruri negrăite și de minuni mai presus de fire; și pe noi, cei ce te cinstim pe tine, ne izbăveşte de toată primejdia, Mina, preaslăvite.

Pe purtătorul de biruinţă Mina, pe vrednicul de cinstire, dumnezeiescul Vichentie şi pe Victor cel împreună cu ei, pe cei trei străluciţi luminători ai Ortodoxiei şi lauda mucenicilor cu cântări să-i cinstim.

Să nu încetezi a te ruga, Ostaşule al Dumnezeului tuturor, pentru toţi cei care, cu evlavie, te fericesc pe tine ca pe un mucenic al Domnului, ca pe cel ce ai îndrăzneală, Mina preaminunate.

Pe cei care, cu evlavie, se închină sfintei tale icoane, mucenice, nu înceta a-i apăra prin sfintele tale mijlociri către Dumnezeu, Mina cel de trei ori fericit, slavă a purtătorilor de biruinţă.

 

 Toate cetele îngereşti… Sfinte Dumnezeule…

Troparul, glasul al 4-lea:

 

Ca pe cel ce eşti împreună vorbitor cu cei fără de trupuri şi cu purtătorii de biruinţă împreună petrecător, adunându-ne cu credinţă, te lăudăm pe tine, Mina, cerând pace lumii şi sufletelor noastre mare milă.

 

Troparul celor trei mucenici.

Glasul al 4-lea: Degrab ne întâmpină… 

Pe ceata cea întreită a purtătorilor de biruinţă ai lui Hristos cu cântări de mulţumire să o slăvim noi, credincioşii, pe Mina cel lăudat, pe Victor cel viteaz şi pe dumnezeiescul Vichentie, pe cei ce, prin credinţă, au nimicit rătăcirea idolilor. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.

 

Preotul zice ectenia:

 

Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.

Cântăreţul: Doamne, miluieşte (de trei ori).

Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire şi chivernisire a robilor lui Dumnezeu (N) şi pentru ca să li se ierte lor toată greşeala cea de voie şi cea fără de voie.

Cântăreţul: Doamne, miluieşte (de trei ori).

Încă ne rugăm ca să fie păzit sfânt lăcaşul acesta, ţara aceasta, oraşul (satul) acesta şi toate oraşele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră şi de războiul cel dintre noi; pentru ca milostiv, blând şi lesne iertător să ne fie nouă Bunul şi Iubitorul de oameni Dumnezeul nostru şi să-Şi întoarcă toată mânia care se porneşte asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de îngrozirea Lui cea dreaptă, care este asupra noastră, şi să ne miluiască pe noi.

Cântăreţul: Doamne, miluieşte (de 40 de ori).

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor ce sunt pe mare departe şi, Milostive Stăpâne, milostiv fii nouă pentru păcatele noastre şi ne miluieşte pe noi.

Cântăreţul: Doamne miluiește.

 

Preotul zice ecfonisul:

Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Apoi preotul face otpustul cel mic, după care cântăm stihira:

Glasul al 2-lea: Când de pe lemn pe Tine…

 

Pe toţi cei ce aleargă cu credinţă fierbinte la ajutorul ocrotirii tale îi păzeşti, slăvite purtătorule de biruinţă, minunate Mina, plinind grabnic cererile lor prin mijlocirile tale către Cel Milostiv, slăvite. Deci te rugăm pe tine, Fericite, milostiveşte-te spre noi, mijlocind la Dumnezeu, Stăpânul tuturor, lăudate.

 

 

 

[1] Paraclisul a fost tradus din limba greacă de Prof. Gheorghe Badea şi Pr. Petru Sidoreac, la solicitarea Parohiei ”Sf. Mucenic Mina” – Iași.

 

Inedit: Paraclisul Sf. Mucenic Mina

Comments are disabled